Návštěvní řád ZS

HC Olomouc, s.r.o.
Hynaisova 9a
772 00 Olomouc
IČO: 258 491 23
DIČ: CZ 258 491 23

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená společností HC OLOMOUC, s.r.o. (dále jen Klub), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků na ulici Hynaisova 9a vstupujících do jejího areálu a používajících její zařízení.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení – pokud možno – ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v ZS OLOMOUC uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu ZS OLOMOUC je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu ZS OLOMOUC vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
 3. Každá osoba vstupující na ZS OLOMOUC souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s ZS OLOMOUC, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

§ 2 ZS OLOMOUC, Hynaisova 9a, Olomouc

 1. ZS OLOMOUC, Hynaisova 9a (dále jen ZS) slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a o způsobu jejího použití rozhoduje výlučně HC OLOMOUC, s.r.o.
 2. Veřejnost může do areálu ZS OLOMOUC vstupovat pouze se souhlasem nájemce této haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Kromě nájemce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Vstupní kontrola

 1. Návštěvník je povinen při vstupu na ZS OLOMOUC bez vyzvání ukázat a na požádání vydat vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu na ZS OLOMOUC. V případě nesplnění této povinnosti lze návštěvníka nevpustit na ZS OLOMOUC.
 2. Návštěvník je povinen při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na ZS OLOMOUC nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na ZS OLOMOUC na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost. V případě nesplnění této povinnosti lze návštěvníka nevpustit na ZS OLOMOUC, či ho ze ZS OLOMOUC vyvést.
 3. Návštěvník je povinen strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na ZS OLOMOUC a kdykoliv během pobytu na ZS OLOMOUC; tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu nevhodných předmětů a minimalizaci rizik na ZS OLOMOUC. V případě nesplnění této povinnosti lze návštěvníka nevpustit na ZS OLOMOUC, či ho ze ZS OLOMOUC vyvést.
 4. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Osoby, kterým bude alkoholtestrem zjištěno více jak jedno promile alkoholu, nebudou vpuštěni do areálu.
 5. Do prostoru areálu ZS OLOMOUC je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu ZS OLOMOUC. O zákazu vnášet takové předměty je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
 6. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do haly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do ZS OLOMOUC. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

§ 4 Pobyt v ZS OLOMOUC

 1. V ZS mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř ZS OLOMOUC má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze ZS OLOMOUC vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den. Majitel vstupenky či permanentní vstupenky musí mít pro opakovaný vstup do ZS vrácenku.
 2. ZS OLOMOUC je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 1 hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem a nájemcem ZS z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli hokejového stadionu pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v hale, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 6. Každý návštěvník ZS je povinen chovat se v prostoru areálu ZS OLOMOUC tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení ZS OLOMOUC a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v ZS OLOMOUC právě probíhá.
 7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 8. Návštěvníci ZS OLOMOUC jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru ZS OLOMOUC bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 9. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 10. Klub upozorňuje, že kdykoliv během pobytu na zimním stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, protože zimní stadion je monitorován kamerovým systémem.

§ 5 Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru ZS OLOMOUC, Hynaisova 9a (dále jen ZS) zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
  1. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  2. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
  3. spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
  4. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  5. neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
  6. ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
  7. tyče pro vlajky či transparenty,
  8. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
  9. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
  10. zvířata
  11. laser ukazovátko,
  12. kufry, velké tašky, batohy
  13. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu nájemce haly

  V případě nesplnění některého z bodů tohoto zákazu lze návštěvníka nevpustit na ZS OLOMOUC, či ho ze ZS OLOMOUC vyvést.

 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
  1. vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
  2. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
  3. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
  4. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  5. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  6. ničit zařízení a vybavení ZS OLOMOUC
  7. bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku HC OLOMOUC, s.r.o.
  8. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
  9. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat ZS OLOMOUC jinou cestou, zejména odhazováním věcí
  10. jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
  11. jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru ZS OLOMOUC, tak z průběhu akce,
  12. překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
  13. vnášet do prostor ZS OLOMOUC občerstvení

  V případě nesplnění některého z bodů tohoto zákazu lze návštěvníka nevpustit na ZS OLOMOUC, či ho ze ZS OLOMOUC vyvést.

 3. Nájemce ZS OLOMOUC je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků.

§ 6 Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný HC OLOMOUC, s.r.o. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.
 2. Klub v případě porušení ustanovení tohoto návštěvního řádu ze strany návštěvníka je oprávněn tomuto návštěvníkovi uložit časově ohraničený zákaz vstupu na ZS OLOMOUC, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na akcích pořádaných na ZS OLOMOUC.
 3. Klub je oprávněn odepřít vstup na ZS OLOMOUC vedle osob, které nemají vstupenku, či se odmítnou podrobit vstupní kontrole, či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci, či ze strany pořadatelů podobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci, či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů (jedná se o hokejové kluby hrající TELH, či jiné hokejové subjekty) zakázán vstup na zimní stadion těchto Klubů.
 4. Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků v minimálním možném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů, či jiného protiprávního jednání. Klub má právo předávat tyto osobní údaje za stejným účelem ČSLH a dalším Klubům, a to za situace, kdy dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty), ve zcela nezbytném rozsahu a pouze v odůvodněných případech.
 5. Klub má právo zpracovávat takový rozsah osobních údajů osob, který je bezprostředně nezbytný pro identifikaci osob, jež se na zimním stadionu dopustily závažného porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání – např. jméno, příjmení, datum narození, fotografie a popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem.

§ 7 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání ZS uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nájemce, HC OLOMOUC, s.r.o. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit HC OLOMOUC, s.r.o.

§ 8 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze ZS a postihnuty zákazem vstupu do ZS. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti HC OLOMOUC, s.r.o. nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 9 Účinnost

Tento Návštěvní řád ZS OLOMOUC je účinný od 1. 9. 2022.

 1. Nájemce ZS OLOMOUC je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků.